Friday, October 31, 2008

How to Improve Your English Skills Online

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนในวิทยาลัยชุมชนโดยใช้ ICT
ภาษาอังกฤษเป็นรายวิชาที่ถูกกำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับในสถานศึกษา ทั่วราชอาณาจักรไทย ผู้เรียนถูกคาดหวังว่า จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาอังกฤษ (English as a Foreign language / EFL) อย่างถูกต้อง สุภาพ และเหมาะสมตามระดับนั้นๆ โดยการใช้ความรู้ความสามารถครบทุกทักษะ อันได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน รวมทั้งต้องมีความรู้ความสามารถด้านคำศัพท์และหลักภาษาอย่างพอเพียง จึงจะเรียกได้ว่า เป็นผู้มีความสามารถ (Competence) อย่างแท้จริง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยทั่วไปจึงมีความหมายครอบคลุมการพัฒนาแบบบูรณาการทั้ง 4 ทักษะและ 2 ความสามารถข้างต้น

วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ละทิ้งการเรียนในระบบมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เป็นแหล่งจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในชุมชนซึ่งมีสภาพแวดล้อมและความสนใจที่แตกต่างกัน ผู้เรียนในวิทยาลัยชุมชนส่วนมากจึงต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการปรับตัว ปรับความรู้พื้นฐาน ปรับลักษณะการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของตน แต่มักประสบอุปสรรคเกี่ยวกับการเรียนรู้ในหลายรายวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ทุกคนต้องเรียน อันมีรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่จัดไว้ในหลักสูตรนี้

ในยุคที่ข้อมูลต่างๆ ถูกจัดเตรียมและประมวลผลไว้อย่างเป็นระบบซึ่งเรียกว่ายุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Information Communication Technology) เช่นในขณะนี้ ICT มีบทบาทสำคัญและแพร่สะพัดไปในทุกสาขาอาชีพ และคงไม่มีใครปฏิเสธความสำคัญของการมีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างแน่นอน ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่กล่าวถึงนี้ นอกจากความสามารถในการใช้โปรแกรมการพิมพ์ (Microsoft Word) การใช้โปรแกรมตาราง(Excel) และโปรแกรมการนำเสนอ(Power Point) อันเป็นโปรแกรมเบื้องต้นที่ผู้เรียนต้องคุ้นเคยมาก่อนแล้ว ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต(Network System) จัดว่าเป็นหัวใจสำคัญของการใช้คอมพิวเตอร์ในยุคแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนทุกเพศวัย และทุกระดับ การรู้จักใช้เครื่องมือสืบค้น(Search Engines) ทางโปรแกรม Internet Explorer ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว จึงเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ผู้เรียนยุค ICT ต้องใช้ให้เป็น เพราะนั่นคือ สุดยอดของแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มักถูกมองข้ามความน่าสนใจ ความทันสมัย ทันยุค และทันเหตุการณ์ไปอย่างน่าเสียดาย

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ(Teacher of English as a Foreign Language/TEFL) เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสอดแทรกคุณธรรมที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน โดยการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในด้านของการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ประเทศชาติมีประชากรที่สามารถสื่อสารกับชาวโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตอันยาวไกล การมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษดังกล่าว หมายความถึง การฟัง-พูด อันเป็นการสื่อสารระดับเบื้องต้นในทุก ๆ ภาษา และการอ่าน-เขียนซึ่งเป็นทักษะการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น การจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางเครือข่ายอินเตอร์เนต นับว่าเป็นสิ่งท้าทายความสามารถของผู้สอนและความพยายามในการเรียนภาษาต่างประเทศของผู้เรียนในวิทยาลัยชุมชน บทความนี้ จึงขอนำเสนอตัวอย่างของแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจดังกล่าว ได้แก่ การสร้างและใช้อีเมล์ การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเวปไซต์ESL/EFL การเรียนรู้ทักษะฟังด้วยพ็อดคาสต์ การใช้เวบบล็อค และการร้องเพลงสากลด้วยเวปไซต์คาราโอเกะ
*การสร้างและใช้อีเมล์ (Email correspondence)
*การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเวปไซต์ESL/EFL (ESL/EFL Websites)
*การเรียนรู้ทักษะฟังด้วยพ็อดคาสต์ (Podcast)
*การใช้เวบบล็อค (Blog / Web Log)
*การร้องเพลงสากลด้วยเวปไซต์คาราโอเกะ (Karaoke)

No comments: